1. Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American magazine flaunt

    Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American magazine flaunt

  2. Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American magazine flaunt

    Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American magazine flaunt

  3. Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American Magazine flaunt

    Seth Kuhlmann & Ricardo Figueiredo © Josh Mcney for American Magazine flaunt